برای اندازی گیری فاصله پروژکتور خود میتوانید از لینک زیر وارد شبیه ساز شوید و سپس با انتخاب مدل ویدئو پروژکتور خود فاصله مناسب را پیدا کنید.

اندازه گیری فاصله پروژکتور اپسون با پرده